logoHrvatsko kulturno–umjetničko društvo „Vladimir Nazor” Sombor

Uprava

 1. Sabor

  Sabor je najviši organ Društva i njega čine svi redoviti članovi. Sabor može biti redoviti i izvanredni. Održava se najmanje jednom godišnje i na njemu se bira bira Upravni i Nadzorni odbor, podnose izvješća o radu Društva, financijska izvješća i izvješće Nadzornoga odbora.

 2. Upravni odbor

  Upravni odbor rukovodi radom Društva između dva Sabora: priprema materijal za Sabor, stara se o provedbi Plana rada Društva, odlučuje o prijemu i isključenju članova iz Društva, bira članove Izvršnog odbora, odobrava planove pojedinih sekcija i slično.

 3. Izvršni odbor

  Izvršni odbor je izvršni organ Upravnog odbora. Provodi odluke Upravnog odbora i Sabora. Vodi brigu o radu svih sekcija, organiziranju javnih nastupa, predlaže pročelnike sekcija i drugo.

 4. Nadzorni odbor

  Nadzorni odbor pregleda materijalno–financijsko poslovanje Društva o čemu izvještava Upravni odbor, a Saboru podnosi godišnje izvješće o načinu poslovanja Društva.

 5. Predsjednik

  Predsjednik Društva zastupa i predstavlja Društvo i osigurava zakonitost njegovog rada.

 6. Disciplinska komisija

© 2024 HKUD „Vladimir Nazor” Sombor | Uprava | Sekcije | Manifestacije | Programi | Publikacije | Ostalo Web design & development Tacit